Tải xuống Giáo trình phân biệt chủng tộc cấu trúc và chấn thương giữa các thế hệ

Với học phần này, sinh viên sẽ tìm hiểu về phân biệt chủng tộc có cấu trúc và cách nó liên quan đến chấn thương giữa các thế hệ trong khi khám phá bản sắc chủng tộc của chính họ. Bình đẳng và hòa nhập sẽ là một phần của cuộc trò chuyện cùng với các bước học sinh có thể thực hiện để nuôi dưỡng và phát triển văn hóa chống phân biệt chủng tộc.

Nhấn vào đây để tai.