Tải xuống chương trình giảng dạy ngắn gọn

Với mô-đun này, sinh viên sẽ được cung cấp các công cụ để giúp quản lý đau buồn và bình thường hóa phản ứng trước cái chết và những mất mát khác, cùng với các nguồn lực để hiểu và làm việc thông qua những phản ứng đó.

Nhấn vào đây để tai.

Read More